Veelgestelde vragen

Geldt er voor de kavels van Nassaupark een anti-speculatiebeding?

Voor de kavels op Nassaupark geldt een anti-speculatiebeding.

In de koopovereenkomst staat hierover het volgende:
Koper verplicht zich, om op de verkochte grond te bouwen c.q. de gebouwde woning uitsluitend zelf te bewonen en te zullen gebruiken (met zijn eventuele gezinsleden). Ook verplicht de koper zich om de woning met de daartoe behorende grond niet te zullen doorverkopen, te verhuren en/of over te dragen en aan een derde en om ook geen zakelijke rechten te vestigen op de woning en de bijbehorende grond, een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden.
Indien Koper de woning binnen vijf jaar na de datum van oplevering toch doorverkoopt, verhuurt en/of overdraagt aan een derde of een zakelijk recht vestigt op de woning en de bijbehorende grond, is hij aan de Gemeente een boetebedrag verschuldigd. Indien de verkoopprijs hoger is dan het totaal van de koopprijs voor de ondergrond, de stichtingskosten voor de opstal, en de kosten verbonden aan het verkrijgen van de eigendom, zal dit boetebedrag in totaal berekend worden tegen een zodanig percentage als ten tijde van de voorgenomen vervreemding, het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt te zijn gestegen ten opzichte van het laatst gepubliceerde cijfer voor de datum van de Juridische levering (verder: "geïndexeerde aankoopsom").